Wednesday, February 5, 2014

扭紋雪芳 (附食譜)

最仲意試新嘢啲我
見到朋友post咗個Marble sponge cake
話係mama食譜
立刻...係立刻叫佢教我
就害佢用咗成個鐘打個食譜比我
而減肥中啲我

::mm2442 

受唔住誘惑
算吧啦!

::mm1581 

Saturday, February 1, 2014

A版的冲繩紫薯批

好好好靚呀!
我最仲意啲紫色
好elegant,好浪漫呀


個皮真係好鬆化
蒸好啲紫薯只係加咗啲煻粉同水
等佢軟身同滑啲
加cream就少了份清甜
一個健康啲日式甜點我

祝大家
馬上健康