Monday, March 3, 2014

簡易午餐@香菇火鴨絲麵線

好耐都無update個blog
唔係我無煮嘢無做啊茂...
反而係整得太多
懶之寫...


依個香菇火鴨絲麵線
係N個星期前整...
應該叫清雪櫃午餐
食淨的火鴨
食淨的angle hair扮麵線..
都OK似喎
 要用薯粉...
唔好用生粉
會清D
同好似爽D


No comments:

Post a Comment